Nav activeren

Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de Algemene Voorwaarden van Themakleding.nu en de Algemene Voorwaarden van Billink voor achter betalen. De Billink voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer er wordt gekozen voor de achteraf betaalmogelijkheid. 


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. 3. Dag: kalenderdag;
 4. 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

H.J. de Koning eigenaar Themakledimg.nu!

Dolderseweg 272

3734 BS Den Dolder

E-mailadres: klantenservice@themakleding.nu (Bereikbaar van ma t/m vr 9.00 t/m 17.00 uur)

KvK-nummer: 55179282

IBAN: NL39RABO0173666213

Btw-identificatienummer: NL002101393B14

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Mocht er sprake blijken te zijn van een voorraad fout waardoor de bestelde producten niet geleverd kunnen worden, wordt uw geld teruggestort en de koop ontbonden.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De retourtermijn van 14 dagen betekend dat de retour binnen 14 dagen na ontvangst weer retour moet zijn bij de ondernemer.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht de retour worden afgekeurd rest de keuze om het artikel te laten vernietigen al dan opnieuw te laten verzenden tegen 4.95 verzendkosten.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Themakleding.nu in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

BILLINK Achteraf betalen

Veilig Achteraf Betalen:

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Zo werkt het:
Met achteraf betalen ontvang je eerst het product en betaald je later (binnen 14 dagen) de factuur. Indien je kiest voor achteraf betalen ga je akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Tijdens de beoordeling van je aanvraag worden de door jou ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Billink B.V., welke deze zal toetsen op kredietwaardigheid. In geval van goedkeuring is je bestelling geaccepteerd en kan je betalen op rekening. je ontvangt vervolgens namens Billink de factuur welke verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van je betaling.

Jw gegevens zullen worden gecheckt via de betaalprovider Billink. 
 • Het factuurbedrag is maximaal 250 euro
 • Geen bankpas of identifier nodig
 • Je bent woonachtig in Nederland


Algemene voorwaarden geldig per 1 januari 2011


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: 
De dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Billink B.V.;

Billink:                  
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Rotterdam, die een achteraf betaalservice aanbiedt waarbij klanten van de Opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf kunnen betalen.

Opdrachtgever: 
Contractspartij van Billink B.V. een overeenkomst sluit om gebruik te kunnen maken van de Billink achteraf betaalservice;

Debiteur:              
Een wederpartij of klant van Opdrachtgever;

Vordering:           
De door Debiteur aan Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, bestaande uit de onbetaald gebleven geldsom, eventueel vermeerderd met BTW en een bedrag (ophoging) verschuldigd voor het gebruikmaken van de betaalservice Billink;

Specificatie:    
Actuele en correcte onderbouwing van de Vordering waarin betalingen, BTW en door Opdrachtgever reeds in rekening gebrachte kosten als afzonderlijke posten worden weergegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
De algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) of overeenkomst waarop Billink deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Billink wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst uitdrukkelijk af.

Artikel 3 Offertes
3.1
Billink heeft het recht een offerte binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen;
3.2 Offertes van Billink komen te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Dienstverlening en vergoeding
4.1
Billink zal gedurende de looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst de overeengekomen betaaldienst verlenen, een en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de in de overeenkomst vervatte bepalingen;
4.2 Alle door Billink genoemde (leverings)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Billink niet in verzuim;
4.3 Opdrachtgever zal Billink steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen;
4.4 Voor de dienstverlening van Billink is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst;
4.5 Billink is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen. Hiervan geeft zij Opdrachtgever minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding van de nieuwe tarieven bericht. Indien Opdrachtgever het met de tariefsverhoging niet eens is, kan opdrachtgever de overeenkomst per direct opzeggen.
4.6 De wijze van betaling wordt vastgelegd in de overeenkomst, Billink is gerechtigd bedragen te verrekenen met haar Opdrachtgever.
4.7 Billink is bij te late betaling door de Debiteur altijd gerechtigd tot het vorderen van extra vergoedingen (ophogingen) in verband met het uitsturen van een herinneringen, het doen van een sommatie en voor het inwinnen van informatie;
4.8 Billink is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld het incassobureau.

Artikel 5 Vermelding Billink op website/mededeling aan Debiteur
5.1 
Opdrachtgever geeft in overleg met Billink op zijn website aan dat Debiteur gebruik kan maken van de diensten van Billink door de betaalservice Billink te vermelden.
5.2 Opdrachtgever vermeld dat Debiteur gecheckt wordt op haar kredietwaardigheid.
5.3 Opdrachtgever vermeld een verwijzing naar de betalingsvoorwaarden van Billink.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever/gegevensverstrekking
6.1
Opdrachtgever verstrekt Billink digitaal conform de wens van Billink de volgende gegevens zodra een
bestelling is verricht en Debiteur gekozen heeft voor betaling via Billink: a. Een Specificatie van de Vordering;
6.2 Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij alle gegevens tijdig aan Billink verstrekt;
6.3 Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Billink aanvullende gegevens te verstrekken zoals maar niet beperkt tot gegevens die naar het oordeel van Billink noodzakelijk zijn voor de incasso van Vorderingen;
6.4 Opdrachtgever is zich bewust dat de tijdige gegevensverstrekking essentieel is voor Billink en dat niet tijdige verstrekking inhoudt dat Opdrachtgever terstond in gebreke is in het voldoen aan de Overeenkomst met Billink. Indien zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn, waardoor Opdrachtgever aan de verplichting van tijdige gegevensverstrekking niet kan voldoen, zal Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk meedelen aan Billink onder vermelding van de omstandigheden, de door Opdrachtgever te treffen of getroffen maatregelen en de duur van de vermoedelijke vertraging;
6.5 Indien Billink vaststelt dat de gegevensverstrekking niet tijdig is geschied, en Billink heeft Opdrachtgever hiervan schriftelijk kennisgegeven, kan Billink indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving niet reageert, de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Billink kan ook naar keuze een schadevergoeding vorderen ter hoogte van minimaal 10% van de Vordering, onverminderd het recht van Billink op volledige schadevergoeding;
6.6 Opdrachtgever garandeert dat Debiteur de Vordering niet rechtsgeldig kan verrekenen of heeft verrekend en dat Debiteur de betaling kan opschorten of rechtsgeldig heeft opgeschort;
6.7 Indien Debiteur de overeenkomst achteraf ontbindt - waaronder begrepen het retourneren van bestelde zaken - of de overeenkomst rechtsgeldig vernietigt of laat vernietigen, zal Opdrachtgever Billink hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen;
6.8 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zorgvuldige aflevering van de door de Debiteur bestelde zaken. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuiste leveringen aan Debiteur.
6.9 Opdrachtgever garandeert dat deze de aan Billink verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen inzake bestellingen op haar site en is verantwoordelijk om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens;
6.10 Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen, uitingen of werkwijzen welke strijdig met maatschappelijke of wettelijke normen kunnen worden geacht.


Artikel 7 Verplichtingen Billink
7.1
Billink zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever online een kredietwaardigheidtoets verrichten op de Debiteur en aan de hand daarvan de Debiteur onmiddellijk bij de bestelling laten weten of Billink de Debiteur accepteert voor het gebruik maken van haar betaalservice;
7.2 In het kader van het gebruikmaken van de betaalservice zal Debiteur via de website van Opdrachtgever diens persoonsgegevens verstrekken aan Billink. Opdrachtgever staat de verwerking van de persoonsgegevens van diens klanten toe in het kader van de overdracht van de Vordering. Billink zal de gegevens verwerken in haar gegevensbestand. Billink is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Billink respecteert de privacy van Debiteur en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie over Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt volledig volgens haar privacy statement;
7.3 Billink zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst fraude naar beste weten en kunnen trachten te bestrijden door middel van een fraudetoets; 7.4 Billink zorgt dat het uitvoeren van de betaaloplossing van Billink plaatsvindt in een beveiligde omgeving;

Artikel 8 Beperking van aansprakelijkheid
8.1 Billink is niet aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van Billink, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Billink;
b. schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een bestelling niet kan worden uitgevoerd;
c. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare betaalmethoden;
d. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij Opdrachtgever, als bij Debiteur;
e. schade als gevolg van fraude (die niet door Billink kan worden gedetecteert), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van Billink.
8.2 Voor zover Billink aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is Billink nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan.
8.3 Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen Billink hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding.


Artikel 9 Overmacht
9.1
Indien Billink of Opdrachtgever als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de betreffende partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt door Billink mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Billink en storingen in internetverbindingen, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken;
9.2 Indien de overmachtsituatie langer dan een week heeft geduurd, hebben zowel Billink als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar rato afgerekend, zonder dat de Opdrachtgever dan wel Billink aan de ander partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Intellectuele Eigendom
10.1
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op (de resultaten van) de dienstverlening van Billink, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de naam Billink en het bijbehorend beeldmerk, berusten uitsluitend bij Billink. Verlening van een recht op het gebruik van de naam, het beeldmerk en/of (de resultaten van) de dienstverlening van Billink al dan niet door middel van licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in;
10.2 Billink verklaart met haar dienstverlening geen rechten van derden te schenden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de voorwaarde dat Opdrachtgever Billink onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Opdrachtgever Billink de volledige vrijheid geeft in het voeren van onderhandelingen daarover of het treffen van een schikking of het voeren van een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever verleent voor zover nodig aan Billink alle medewerking en verschaft Billink alle informatie die nodig is om aanspraken van derden aan te vechten, dan wel om haar intellectueel eigendom te beschermen;
10.3 Alle door Billink aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, adviezen, software en overige zaken bestemd om de dienstverlening van Billink te faciliteren, blijven eigendom van Billink en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Billink worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Voorts is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van eventueel door Billink geleverde programmatuur of software te verwijderen of te omzeilen.


Artikel 11 Geheimhouding
11.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Duur Overeenkomst
12.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Overeenkomst aangegaan voor een duur van onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen zonder opgave van reden.

Artikel 13 Ontbinding
13.1
Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst:
a. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen;
b. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
c. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren;
d. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
e. zich een situatie voordoet of dreigt voor te gaan doen, ten gevolge waarvan de goede naam van (één der) partijen naar hun(haar) eigen oordeel mogelijk kan worden geschaad;
f. zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van elkaar kunnen verlangen.

Artikel 14 Opschorting
14.1
Billink is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of indien Billink uit handelingen en/of gedragingen van Opdrachtgever kan afleiden dat deze mogelijk niet of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden
15.1
Billink is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Billink zal de gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 30 dagen nadat Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking. Indien Opdrachtgever niet met de wijzigingen eens is, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen;
15.2 Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om Billink schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde algemene voorwaarden afwijst. Indien afwijzing binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Opdracht.

Artikel 16 Recht- en forumkeuze
16.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Billink alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.